Arkadiusz Kapłon

Prace dostępne / Available works


Arkadiusz Kapłon


PL:


Arkadiusz Kapłon – urodzony 1981 r. w Gorlicach,
absolwent Pomaturalnej Szkoły Reklamy
w Nowym Sączu oraz Instytutu Sztuki AP w Krakowie.
Dyplom z malarstwa (z wyróżnieniem) w pracowni prof. Romualda Oramusa.
Obecnie zajmuje się malarstwem, grafiką komputerową oraz fotografią.
Współzałożyciel Grupy Artystycznej ARh-.

W swoich artystycznych poszukiwaniach inspiruje się zastanymi i zaobserwowanymi kształtami, figurami naturalnych form materii ściany, szyldu, plakatu i wszelkich odpadków kultury popularnej. W elementach kompozycji można odnaleźć relacje pomiędzy figurą geometryczną, literniczą, a figuratywną formą postaci. Owe detale wzajemnie się przenikają, przechodzą z jednej formy w drugą. Na przemian zatracając i podkreślając własny krój.


Wybrane wystawy:
– 2006 r. „Profesor – Student – Uczeń”, Urząd Miasta Krakowa, Honorowy Patronat prof. Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa,
– 2009 r. „ARh-” – Nowy Targ, Galeria Stara Kotłownia,
– 2015 r. Arek Kapłon Wystawa Malarstwa – Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów” – Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
– 2015 r. – Unvergänglichkeit/NIEPRZEMIJALNOŚĆ – Galeria JetztamDellplatz – Duisburg
– 2018 r. – Nowosądecka Mała Galeria
– 2018 r. – Wernisaż malarstwa podczas XI edycji Spotkań Teatralnych Innowica.

Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą.


EN:


Arkadiusz Kapłon – born in 1981 in Gorlice,
a graduate of Post-secondary School of Advertising
in Nowy Sącz and the Institute of Art in the Pedagogical Academy of Kraków
(currently the Faculty of Art of the Pedagogical University of Kraków).
Diploma in painting (with honours) in the workshop of professor Romuald Oramus.
Currently involved in painting, computer graphics and photography.
Co-founder of an Art Group ARh-.

In his artistic explorations he is inspired by existing and observed shapes, figures of natural forms of matter of a wall, signboard, poster and every scrap of popular culture. In the elements of the composition one can find relations between a geometric, lettering figure and the figurative form of a character. These details interpenetrate, shifting from one form to the other. Alternately losing its outline and highlighting it.


Selected exhibitions:
– 2006 „Professor – Student – Pupil”, the Kraków Town Hall, Honorary Patronage professor Jacek Majchrowski, Kraków Mayor
– 2009 „ARh-” – Nowy Targ, Gallery Stara Kotłownia,
– 2015 Arek Kapłon Exhibition of Paintings – Art Gallery „Dwór Karwacjanów” – Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
– 2015 – Unvergänglichkeit/EVERLASTINGNESS – Gallery JetztamDellplatz – Duisburg
– 2018 r. – Nowosądecka Mała Galeria
– 2018 r. – Wernisaż malarstwa podczas XI edycji Spotkań Teatralnych Innowica.

His works can be found in numerous private collections in Poland and abroad.


Kontakt:
e-mail: galeria@galerialampert.com
tel.: +48730952901


Visits: 8